Facebook Official Fanpage Official Twitter Account Google+ Official Page Rss Feed

Advertisement

Latest News

Video Gallery

Advertisement

Latest Gossip

TiafÜ%,shdfõ ì.a nEIa ;r.dj,sfha§ fydndÜ yßflfkaia lKavdhug l%Svd lrk l=ud¾ ix.laldrg tu lKavdhfï ia:dkh wysñ ù ;sfnkjd'

;r.dj,sfha§ ix.d l%Svd lr ;r. mfya§ Tyqg jd¾;d lsÍug yelsj we;af;a ,l=Kq 58la muKs'
ta fya;=fjka Tyqg lKavdhfï ia:dkh wysñù ;sfnkjd'

ta wkqj ix.d miq.sh 8 od ;r.dj,sfha§ fydndÜ yßflfkaia lKavdhu l%Svd l< ;r.hg tla fkdùh'

ix.d lKavdhfuka bj;a lsßu ms<sn|j woyia olajñka tys mqyqKqlre fâñhka rhsÜ mejeiqfõ ix.d bj;alsÍu ;ud .;a wmyiqu ;SrKhla njhs'

Entertainment

Advertisement

Models and Actress

Join with Us

Sports

International News